DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa 7

- Badanie właściwości substancji stałych.
- Doświadczenie 1.1

- Badanie właściwości substancji ciekłych.
- Doświadczenie 1.2

- Badanie właściwości substancji gazowych.
- Doświadczenie 1.3

- Badanie składu powietrza.
- Doświadczenie 1.8

- Wpływ tlenu na proces spalania drewna.
- Doświadczenie 1.9

- Mieszanie się cieczy.
- Doświadczenie 2.3

- Rozdzielanie roztworu przez destylację.
- Doświadczenie 5.3

- Sedymentacja.
- Doświadczenie 5.4

- Rozdzielanie zawiesiny metodą sączenia.
- Doświadczenie 5.6

- Badanie rozpuszczalności substancji.
- Doświadczenie 5.7

- Krystalizacja azotanu(V) potasu.
- Doświadczenie 5.11

- Hodowanie kryształów.
- Doświadczenie 5.12

- Odparowywanie próbek różnych wód.
- Doświadczenie 5.13

- Reakcja magnezu z tlenem oraz reakcja węgla z - tlenem.
- Doświadczenie 6.4

- Rozkład tlenku rtęci(II).
- Doświadczenie 6.6

- Reakcja magnezu z parą wodną.
- Doświadczenie 6.7

- Reakcja magnezu z tlenkiem węgla(IV).
- Doświadczenie 6.8

- Redukcja tlenku miedzi(II) węglem.
- Doświadczenie 6.9

- Reakcja cynku z kwasem solnym.
- Doświadczenie 6.10

- Reakcja magnezu z bromem kontrolowana za - pomocą wagi laboratoryjnej.
- Doświadczenie 6.11

- Wpływ rodzaju reagentów na szybkość reakcji.
- Doświadczenie 6.12

- Wpływ stężenia reagentów na szybkość reakcji.
- Doświadczenie 6.13

- Wpływ rozdrobnienia i temperatury na szybkość - reakcji.
- Doświadczenie 6.14

- Katalizowany rozkład nadtlenku wodoru.
- Doświadczenie 6.15

 

GIMNAZJUM

Seria Chemia dla gimnazjalistów

Część I:

- Badanie mieszaniny siarki i żelaza.
- Doświadczenie 1.8

- Badanie składu powietrza.
- Doświadczenie 1.10

- Reakcja chemiczna żelaza z siarką.
- Doświadczenie 1.14

- Reakcja miedzi z siarką.
- Doświadczenie 2.5

- Hodowanie kryształów.
- Doświadczenie 3.12

- Wpływ rodzaju reagentów na szybkość reakcji.
- Doświadczenie 4.3

Część II:

- Spalanie fosforu i otrzymywanie kwasu fosforowego.
- Doświadczenie 6.2

- Badanie właściwości kwasu azotowego.
- Doświadczenie 6.4

- Otrzymywanie chlorowodoru.
- Doświadczenie 6.5

- Otrzymywanie kwasu solnego.
- Doświadczenie 6.6

- Mierzenie pH różnych roztworów.
- Doświadczenie 9.2

- Budowanie ogniwa chemicznego.
- Doświadczenie 9.7

Część III:

- Otrzymywanie siarki plastycznej.
- Doświadczenie 11.4

- Otrzymywanie amoniaku i badanie jego rozp. w - wodzie.
- Doświadczenie 11.5

- Elektroliza chlorku sodu.
- Doświadczenie 11.10

- Działanie wody bromowej na metan, etylen i acetylen.
- Doświadczenie 12.4

- Odróżnianie tłuszczów roślinnych od zwierzęcych.
- Doświadczenie 13.9

- Reakcja ksantoproteinowa.
- Doświadczenie 13.16

Seria ABC chemii

Część A:

- Rozkład wody podczas przepływu prądu….
- Doświadczenie 1.4

- Rozdzielanie składników kolorowych atramentów.
- Doświadczenie 1.7

- Wykrywanie ditlenku węgla w powietrzu.
- Doświadczenie 1.10

- Reakcja magnezu z tlenem oraz węgla z tlenem.
- Doświadczenie 2.5

- Reakcja cynku z kwasem solnym.
- Doświadczenie 3.1

Część B:

- Krystalizacja azotanu potasu – Doświadczenie 6.11

- Wpływ stężenia reagentów na szybkość reakcji.
- Doświadczenie 7.3

- Wpływ rozdrobnienia i temperatury na szybkość - reakcji.
- Doświadczenie 7.4

- Badanie właściwości kwasu siarkowego.
- Doświadczenie 8.2

- Działanie ditlenku siarki na rośliny.
- Doświadczenie 8.7

- Reakcja sodu z wodą.
- Doświadczenie 8.10

LICEUM i TECHNIKUM

Chemia na co dzień:

- Reagenty wykonują pracę.
- Doświadczenie 1.1

- Wykrywanie białek w wybranych produktach….
- Doświadczenie 4.1

- Odróżnianie tłuszczów roślinnych od zwierzęcych.
- Doświadczenie 4.2

- Wykrywanie skrobi.
- Doświadczenie 4.4

- Właściwości sorpcyjne gleby.
- Doświadczenie 6.2

- Działanie ditlenku siarki na rośliny.
- Doświadczenie 6.3

Chemia. Fundamenty:

- Badanie przewodnictwa elektrycznego PbCl2 ….
- Doświadczenie 3.1

- Badanie wpływu temperatury na szybkość reakcji ….
- Doświadczenie 6.1

- Badanie odwracalności reakcji żelaza z parą wodną.
- Doświadczenie 6.5

- Badanie wpływu temp. na położenie stanu - równowagi….
- Doświadczenie 6.7

- Wykazanie przepływu elektronów podczas reakcji….
- Doświadczenie 7.16

- Elektroliza kwasu solnego.
- Doświadczenie 7.17

Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne:

- Reakcja wodorotlenku cynku z kwasem i zasadą.
- Doświadczenie 2.4

- Otrzymywanie chloru w laboratorium.
- Doświadczenie 4.1

- Fotochemiczna synteza chlorowodoru.
- Doświadczenie 4.3

- Otrzymywanie amoniaku i badanie jego rozp. w - wodzie.
- Doświadczenie 4.8

- Ogród podwodny.
- Doświadczenie 4.12

- Samozapalenie żelaza.
- Doświadczenie 5.2

Chemia. Związki organiczne:

- Badanie reakcji metanu i heksanu z bromem….
- Doświadczenie 2.4

- Badanie zachowania się etylenu i acetylenu wobec….
- Doświadczenie 2.6. p.3

- Reakcja aldehydu mrówkowego… (próba Tollensa).
- Doświadczenie 3.12

- Otrzymywanie octanu etylu….
- Doświadczenie 3.25

- Badanie reakcji glukozy i frukt. z odczynnikiem - Trommera.
- Doświadczenie 4.9

- Reakcja charakterystyczna skrobi.
- Doświadczenie 4.16