DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa 7

Doświadczenie 1.1
Badanie właściwości substancji stałych.

Doświadczenie 1.2
Badanie właściwości substancji ciekłych.

Doświadczenie 1.3
Badanie właściwości substancji gazowych.

Doświadczenie 1.8
Badanie składu powietrza.

Doświadczenie 1.9
Wpływ tlenu na proces spalania drewna.

Doświadczenie 2.3
Mieszanie się cieczy.

Doświadczenie 5.3
Rozdzielanie roztworu przez destylację.

Doświadczenie 5.4
Sedymentacja.

Doświadczenie 5.6
Rozdzielanie zawiesiny metodą sączenia.

Doświadczenie 5.7
Badanie rozpuszczalności substancji.

Doświadczenie 5.11
Krystalizacja azotanu(V) potasu.

Doświadczenie 5.12
Hodowanie kryształów.

Doświadczenie 5.13
Odparowywanie próbek różnych wód.

Doświadczenie 6.4
Reakcja magnezu z tlenem oraz reakcja węgla z tlenem.

Doświadczenie 6.6
Rozkład tlenku rtęci(II).

Doświadczenie 6.7
Reakcja magnezu z parą wodną.

Doświadczenie 6.8
Reakcja magnezu z tlenkiem węgla(IV).

Doświadczenie 6.9
Redukcja tlenku miedzi(II) węglem.

Doświadczenie 6.10
Reakcja cynku z kwasem solnym.

Doświadczenie 6.11
Reakcja magnezu z bromem kontrolowana za pomocą wagi laboratoryjnej.

Doświadczenie 6.12
Wpływ rodzaju reagentów na szybkość reakcji.

Doświadczenie 6.13
Wpływ stężenia reagentów na szybkość reakcji.

Doświadczenie 6.14
Wpływ rozdrobnienia i temperatury na szybkość reakcji.

Doświadczenie 6.15
Katalizowany rozkład nadtlenku wodoru.


Klasa 8

Doświadczenie 7.3
Badanie właściwości kwasu siarkowego(VI)

Doświadczenie 7.4
Badanie właściwości kwasu azotowego(V)

Doświadczenie 7.5
Spalanie fosforu i otrzymywanie kwasu fosforowego(V)

Doświadczenie 7.6 (cz. 1)
Otrzymywanie chlorowodoru i kwasu chlorowodorowego

Doświadczenie 7.6 (cz. 2)
Otrzymywanie chlorowodoru i kwasu chlorowodorowego

Doświadczenie 7.7
Działanie tlenku siarki(IV) na rośliny

Doświadczenie 7.9
Otrzymywanie tlenku magnezu i jego reakcja z wodą

Doświadczenie 7.11
Reakcja sodu z wodą

Doświadczenie 7.13
Badanie przewodnictwa elektr. wodnych r-rów różnych subst.

Doświadczenie 8.2
Porównanie przewodnictwa elektr. r-rów kwasów o tym samym ...

Doświadczenie 8.3
Reakcja zobojętniania

Doświadczenie 8.4
Strącanie osadów substancji trudno rozpuszczalnych

Doświadczenie 8.5
Reakcja siarczanu(VI) miedzi(II) z wodorotlenkiem sodu

Doświadczenie 8.6
Strącanie i roztwarzanie wodorotlenków żelaza

Doświadczenie 8.7
Działanie kwasu solnego na cynk i miedź

Doświadczenie 8.8
Wypieranie miedzi z roztworu siarczanu(VI) miedzi(II)

Doświadczenie 8.9
Reakcja węglanu wapnia z kwasem solnym

Doświadczenie 8.10
Rozkład termiczny chlorku amonu

Doświadczenie 8.11
Rozkład soli amonowej pod wpływem zasady

Doświadczenie 8.12
Rozkład termiczny węglanu wapnia

Doświadczenie 8.13
Zaprawa gipsowa

Doświadczenie 9.4
Badanie palności mieszaniny metanu i powietrza

Doświadczenie 9.6
Działanie wody bromowej na metan, etylen i acetylen

Doświadczenie 9.7
Badanie palności etenu i etynu

Doświadczenie 9.9
Badanie właściwości ropy naftowej

Doświadczenie 9.10
Destylacja ropy naftowej

Doświadczenie 10.1
Badanie właściwości etanolu

Doświadczenie 10.4
Badanie właściwości kwasu mrówkowego i octowego

Doświadczenie 10.6
Reakcja kwasu octowego z magnezem

Doświadczenie 10.7
Otrzymywanie stearynianu sodu

Doświadczenie 10.8
Otrzymywanie octanu etylu

Doświadczenie 11.1
Odróżnianie tłuszczów roślinnych od tłuszczów zwierzęcych

Doświadczenie 11.2
Badanie rozpuszczalności tłuszczów

Doświadczenie 11.4
Koagulacja, czyli wytrącanie białek

Doświadczenie 11.5
Reakcja ksantoproteinowa

Doświadczenie 11.6
Rozkład termiczny sacharozy

 

LICEUM i TECHNIKUM
(po szkole podstawowej)


Chemia do liceów i techników
Część 1. Zakres podstawowy

Doświadczenie 2.1
Badanie przewodnictwa elektrycznego chlorku ołowiu(II) PbCl2 ...

Doświadczenie 2.2
Badanie rozpuszczalności azotanu(V) sodu NaNO3 ...

Doświadczenie 3.1
Reakcja jodku potasu KI z azotanem(V) rtęci(II) Hg(NO3)2 ...

Doświadczenie 3.2
Synteza siarczku glinu Al2S3 z glinu i siarki

Doświadczenie 4.1
Otrzymywanie siarki koloidalnej

Doświadczenie 4.3
Krystalizacja azotanu(V) potasu KNO3

Doświadczenie 4.4
Wytwarzanie kryształów siarczanu(VI) miedzi(II) CuSO4

Doświadczenie 4.6
Destylacja ropy naftowej

Doświadczenie 4.7
Rozdzielanie składników kolorowych atramentów

Część 2. Zakres podstawowy

Doświadczenie 1.1
Badanie wpływu stężenia na szybkość reakcji

Doświadczenie 1.2
Badanie wpływu temperatury na szybkość reakcji

Doświadczenie 1.3
Badanie wpływu powierzchni kontaktu na szybkość reakcji

Doświadczenie 1.5
Katalityczny rozkład nadtlenku wodoru H2O2

Doświadczenie 2.1
Badanie przewodnictwa elektrycznego różnych roztworów

Doświadczenie 2.2
Badanie temperatury wrzenia czystego rozpuszczalnika i wodnego roztworu NaCl

Doświadczenie 2.3
Badanie przewodnictwa wodnych roztworów różnych kwasów

Doświadczenie 2.5
Badanie przebiegu reakcji zobojętniania

Doświadczenie 2.7
Badanie odczynu wodnych roztworów wybranych soli

Doświadczenie 3.1
Reakcja cynku z siarczanem(VI) miedzi(II)

Doświadczenie 3.3
Termiczny rozkład dichromianu(VI) amonu

Doświadczenie 3.4
Budowa ogniwa Daniella

Doświadczenie 4.3
Reakcja spalania siarki w tlenie

Doświadczenie 4.9
Otrzymywanie i rozkład termiczny wodorotlenku miedzi(II)

Doświadczenie 5.3
Dehydratacja i hydratacja siarczanu(VI) miedzi(II)

Część 3. Zakres podstawowy

Doświadczenie 2.2
Badanie palności alkanów

Doświadczenie 2.4
Badanie reakcji alkanów z bromem w ciemności i w świetle

Doświadczenie 2.7
Badanie zachowania się metanu, etylenu i acetylenu wobec wody bromowej

Doświadczenie 2.9
Destylacja frakcyjna ropy naftowej i badanie jej produktów

Doświadczenie 3.2
Badanie reakcji etanolu z sodem i właściwości produktów reakcji

Doświadczenie 3.6
Badanie właściwości kwasowych fenolu

Doświadczenie 3.7
Reakcja fenolu z wodą bromową

Doświadczenie 4.2
Reakcja aldehydu mrówkowego z amoniakalnym roztworem tlenku srebra

Doświadczenie 4.5
Reakcja metanolu z tlenkiem miedzi(II)

Doświadczenie 5.1
Badanie właściwości kwasu octowego

Doświadczenie 5.6
Badanie wpływu soli wapnia na pienienie…

Doświadczenie 5.7
Otrzymywanie octanu etylu i innych estrów

Doświadczenie 5.9
Badanie rozpuszczalności tłuszczów w różnych rozpuszczalnikach

Doświadczenie 5.10
Otrzymywanie tłuszczu z nasion słonecznika

Doświadczenie 5.11
Odróżnianie tłuszczów roślinnych od tłuszczów zwierzęcych

Doświadczenie 6.5
Wykrywanie białek – reakcja ksantoproteinowa

Doświadczenie 7.2
Badanie reakcji glukozy i fruktozy z odczynnikiem Tollensa

Doświadczenie 7.3
Badanie reakcji glukozy i fruktozy z odczynnikiem Trommera

Doświadczenie 7.8
Hydroliza skrobi i badanie właściwości jej produktów

Doświadczenie 7.9
Reakcja charakterystyczna skrobi

Część 1. Zakres rozszerzony

Doświadczenie 3.1
Badanie przewodnictwa elektrycznego chlorku ołowiu(II) ...

Doświadczenie 3.2
Badanie rozpuszczalności azotanu(V) sodu NaNO3...

Doświadczenie 5.1
Reakcja jodku potasu KI z azotanem(V) rtęci(II) Hg(NO3)2...

Doświadczenie 5.2
Synteza siarczku glinu Al2S3 z glinu i siarki

Doświadczenie 6.1
Otrzymywanie siarki koloidalnej

Doświadczenie 6.3
Koagulacja białek

Doświadczenie 6.4
Kontrakcja objętości mieszających się cieczy

Doświadczenie 6.5
Krystalizacja azotanu(V) potasu KNO3

Doświadczenie 6.6
Wytwarzanie kryształów siarczanu(VI) miedzi(II) CuSO4

Doświadczenie 6.8
Destylacja ropy naftowej

Doświadczenie 6.9
Rozdzielanie składników kolorowych atramentów

Doświadczenie 7.1
Reagenty wykonują pracę

Doświadczenie 8.1
Badanie wpływu stężenia na szybkość reakcji ...

Doświadczenie 8.2
Badanie wpływu temperatury na szybkość reakcji ...

Doświadczenie 8.3
Badanie wpływu powierzchni kontaktu na szybkość reakcji ...

Doświadczenie 8.4
Katalityczny rozkład nadtlenku wodoru H2O2

Doświadczenie 8.5
Badanie odwracalności reakcji żelaza z parą wodną

Doświadczenie 8.6
Badanie wpływu stężenia reagentów na położenie stanu równowagi ...

Doświadczenie 8.7
Badanie wpływu temperatury na położenie stanu równowagi ...

Część 2. Zakres rozszerzony

Doświadczenie 1.1
Badanie temperatury wrzenia czystego rozpuszczalnika i wodnego roztworu NaCl

Doświadczenie 1.2
Badanie przewodnictwa elektrycznego różnych roztworów

Doświadczenie 1.3
Badanie przewodnictwa wodnych roztworów różnych kwasów

Doświadczenie 1.5
Reakcja zobojętniania

Doświadczenie 1.9
Badanie odczynu wodnych roztworów wybranych soli

Doświadczenie 2.1
Wypieranie miedzi z roztworu siarczanu(VI) miedzi(II)

Doświadczenie 2.3
Termiczny rozkład dichromianu(VI) amonu

Doświadczenie 2.4
Budowa ogniwa Daniella

Doświadczenie 2.8
Elektroliza stopionego chlorku ołowiu(II)

Doświadczenie 3.1
Reakcja spalania siarki w tlenie

Doświadczenie 3.8
Otrzymywanie i rozkład termiczny wodorotlenku miedzi(II)

Doświadczenie 4.1
Badanie przebiegu reakcji metali lekkich z wodą

Doświadczenie 4.7
Adsorpcja substancji barwnej na węglu aktywnym

Doświadczenie 4.9
Reakcja amoniaku z chlorowodorem

Doświadczenie 4.11
Otrzymywanie siarki plastycznej

Doświadczenie 4.12
Otrzymywanie tlenu z roztworu nadtlenku wodoru

Doświadczenie 4.13
Otrzymywanie chloru

Doświadczenie 4.14
Reakcja żelaza z chlorem

Doświadczenie 4.15
Fotochemiczna synteza chlorowodoru

Doświadczenie 5.7
Spalanie żelaza w tlenie

Doświadczenie 5.8
Badanie właściwości piroforycznych żelaza

Część 3. Zakres rozszerzony

Doświadczenie 2.2
Badanie palności alkanów

Doświadczenie 2.4
Badanie reakcji alkanów z bromem w ciemności i w świetle

Doświadczenie 2.6
Badanie zachowania się metanu, etylenu i acetylenu wobec wody bromowej

Doświadczenie 2.13
Destylacja frakcyjna ropy naftowej i badanie jej produktów

Doświadczenie 3.3
Badanie reakcji etanolu z sodem i właściwości produktów reakcji

Doświadczenie 3.10
Badanie właściwości kwasowych fenolu

Doświadczenie 3.11
Reakcja fenolu z wodą bromową

Doświadczenie 4.2
Reakcja formaldehydu z amoniakalnym roztworem tlenku srebra

Doświadczenie 4.6
Reakcja metanolu z tlenkiem miedzi(II)

Doświadczenie 5.1
Badanie właściwości kwasu octowego

Doświadczenie 5.6
Otrzymywanie octanu etylu i innych estrów

Doświadczenie 5.9
Badanie rozpuszczalności tłuszczów w różnych rozpuszczalnikach

Doświadczenie 5.10
Otrzymywanie tłuszczu z nasion słonecznika

Doświadczenie 5.11
Odróżnianie tłuszczów roślinnych od tłuszczów zwierzęcych

Doświadczenie 5.15
Badanie wpływu soli wapnia na pienienie…

Doświadczenie 7.10
Wykrywanie białek – reakcja ksantoproteinowa

Doświadczenie 8.2
Badanie reakcji glukozy i fruktozy z odczynnikiem Tollensa

Doświadczenie 8.3
Badanie reakcji glukozy i fruktozy z odczynnikiem Trommera

Doświadczenie 8.10
Hydroliza skrobi i badanie właściwości jej produktów

Doświadczenie 8.11
Reakcja charakterystyczna skrobi

LICEUM i TECHNIKUM
(po gimnazjum)


Chemia na co dzień

Doświadczenie 1.1
Reagenty wykonują pracę.

Doświadczenie 4.1
Wykrywanie białek w wybranych produktach….

Doświadczenie 4.2
Odróżnianie tłuszczów roślinnych od zwierzęcych.

Doświadczenie 4.4
Wykrywanie skrobi.

Doświadczenie 6.2
Właściwości sorpcyjne gleby.

Doświadczenie 6.3
Działanie ditlenku siarki na rośliny.

 

Chemia. Fundamenty:

Doświadczenie 3.1
Badanie przewodnictwa elektrycznego PbCl2 ….

Doświadczenie 6.1
Badanie wpływu temperatury na szybkość reakcji ….

Doświadczenie 6.5
Badanie odwracalności reakcji żelaza z parą wodną.

Doświadczenie 6.7
Badanie wpływu temp. na położenie stanu równowagi….

Doświadczenie 7.16
Wykazanie przepływu elektronów podczas reakcji….

Doświadczenie 7.17
Elektroliza kwasu solnego.

 

Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne:

Doświadczenie 2.4
Reakcja wodorotlenku cynku z kwasem i zasadą.

Doświadczenie 4.1
Otrzymywanie chloru w laboratorium.

Doświadczenie 4.3
Fotochemiczna synteza chlorowodoru.

Doświadczenie 4.4
Wzajemne wypieranie fluorowców.

Doświadczenie 4.8
Otrzymywanie amoniaku i badanie jego rozp. w wodzie.

Doświadczenie 4.12
Ogród podwodny.

Doświadczenie 5.2
Samozapalenie żelaza.

 

Chemia. Związki organiczne:

Doświadczenie 2.4
Badanie reakcji metanu i heksanu z bromem….

Doświadczenie 2.6. p.3
Badanie zachowania się etylenu i acetylenu wobec….

Doświadczenie 3.12
Reakcja aldehydu mrówkowego… (próba Tollensa).

Doświadczenie 3.25
Otrzymywanie octanu etylu….

Doświadczenie 4.9
Badanie reakcji glukozy i frukt. z odczynnikiem Trommera.

Doświadczenie 4.16
Reakcja charakterystyczna skrobi.

REPETYTORIUM

Dla maturzystów i studentów

Doświadczenie 1
Sporządzanie roztworu siarczanu miedzi i roztworu soli kuchennej.

Doświadczenie 2
Sporządzanie zawiesiny.

Doświadczenie 3
Odzyskiwanie substancji rozpuszczonej przez odparowanie rozpuszczalnika.

Doświadczenie 4
Otrzymywanie amoniaku i badanie jego rozpuszczalności w wodzie.

Doświadczenie 5
Badanie rozpuszczalności azotanu sodu w różnych rozpuszczalnikach.

Doświadczenie 6
Reakcja kwasu solnego z węglanem wapnia.

Doświadczenie 7
Reakcje metali z kwasem solnym.

Doświadczenie 8
Strącanie osadów substancji trudno rozpuszczalnych.

Doświadczenie 9
Rozdzielanie składników kolorowych atramentów.

Doświadczenie 10
Destylacja ropy naftowej.

Doświadczenie 11
Rozdzielanie zawiesiny metodą sączenia.

Doświadczenie 12
Sedymentacja.

Doświadczenie 13
Krystalizacja.

Doświadczenie 14
Hodowanie kryształów.

Doświadczenie 15
Rozkład wody podczas przepływu prądu elektrycznego przez roztwór siarczanu sodu.

Doświadczenie 16
Absorpcja substancji barwnej na węglu aktywnym.

Doświadczenie 17
Właściwości sorbcyjne gleby.

Doświadczenie 18
Mierzenie pH różnych roztworów.

Doświadczenie 19
Reakcja zobojętnienia.

Doświadczenie 20
Budowanie ogniwa chemicznego.

Doświadczenie 21
Badanie przewodnictwa elektrycznego chlorku ołowiu(II) w stanie stałym i stanie ciekłym.