Doświadczenia chemiczne

W tej części umieściliśmy filmowe wersje przykładowych doświadczeń z zakresu chemii gimnazjalnej i licealnej. Obok tytułów doświadczeń widnieją ich numery, pod którymi są one opisane we wskazanych niżej podręcznikach, wydanych przez Oficynę.

GIMNAZJUM

Seria Chemia dla gimnazjalistów

Część I:
Badanie mieszaniny siarki i żelaza – Doświadczenie 1.8
Badanie składu powietrza – Doświadczenie 1.10
Reakcja chemiczna żelaza z siarką – Doświadczenie 1.14
Reakcja miedzi z siarką – Doświadczenie 2.5
Hodowanie kryształów – Doświadczenie 3.12
Wpływ rodzaju reagentów na szybkość reakcji – Doświadczenie 4.3

Część II:
Spalanie fosforu i otrzymywanie kwasu fosforowego – Doświadczenie 6.2
Badanie właściwości kwasu azotowego – Doświadczenie 6.4
Otrzymywanie chlorowodoru – Doświadczenie 6.5
Otrzymywanie kwasu solnego – Doświadczenie 6.6
Mierzenie pH różnych roztworów – Doświadczenie 9.2
Budowanie ogniwa chemicznego – Doświadczenie 9.7

Część III:
Otrzymywanie siarki plastycznej – Doświadczenie 11.4
Otrzymywanie amoniaku i badanie jego rozp. w wodzie – Doświadczenie 11.5
Elektroliza chlorku sodu – Doświadczenie 11.10
Działanie wody bromowej na metan, etylen i acetylen – Doświadczenie 12.4
Odróżnianie tłuszczów roślinnych od zwierzęcych – Doświadczenie 13.9
Reakcja ksantoproteinowa – Doświadczenie 13.16

Seria ABC chemii

Część A:
Rozkład wody podczas przepływu prądu… – Doświadczenie 1.4
Rozdzielanie składników kolorowych atramentów – Doświadczenie 1.7
Wykrywanie ditlenku węgla w powietrzu – Doświadczenie 1.10
Reakcja magnezu z tlenem oraz węgla z tlenem – Doświadczenie 2.5
Reakcja cynku z kwasem solnym – Doświadczenie 3.1

Część B:
Krystalizacja azotanu potasu – Doświadczenie 6.11
Wpływ stężenia reagentów na szybkość reakcji – Doświadczenie 7.3
Wpływ rozdrobnienia i temperatury na szybkość reakcji – Doświadczenie 7.4
Badanie właściwości kwasu siarkowego – Doświadczenie 8.2
Działanie ditlenku siarki na rośliny – Doświadczenie 8.7
Reakcja sodu z wodą – Doświadczenie 8.10


LICEUM i TECHNIKUM

Chemia na co dzień:
Reagenty wykonują pracę – Doświadczenie 1.1
Wykrywanie białek w wybranych produktach… – Doświadczenie 4.1
Odróżnianie tłuszczów roślinnych od zwierzęcych – Doświadczenie 4.2
Wykrywanie skrobi – Doświadczenie 4.4
Właściwości sorpcyjne gleby – Doświadczenie 6.2
Działanie ditlenku siarki na rośliny – Doświadczenie 6.3

Chemia. Fundamenty:
Badanie przewodnictwa elektrycznego PbCl2 … – Doświadczenie 3.1
Badanie wpływu temperatury na szybkość reakcji … – Doświadczenie 6.1
Badanie odwracalności reakcji żelaza z parą wodną – Doświadczenie 6.5
Badanie wpływu temp. na położenie stanu równowagi… – Doświadczenie 6.7
Wykazanie przepływu elektronów podczas reakcji… – Doświadczenie 7.16
Elektroliza kwasu solnego – Doświadczenie 7.17

Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne:
Reakcja wodorotlenku cynku z kwasem i zasadą – Doświadczenie 2.4
Otrzymywanie chloru w laboratorium – Doświadczenie 4.1
Fotochemiczna synteza chlorowodoru – Doświadczenie 4.3
Otrzymywanie amoniaku i badanie jego rozp. w wodzie – Doświadczenie 4.8
Ogród podwodny – Doświadczenie 4.12
Samozapalenie żelaza – Doświadczenie 5.2

Chemia. Związki organiczne:
Badanie reakcji metanu i heksanu z bromem… – Doświadczenie 2.4
Badanie zachowania się etylenu i acetylenu wobec… – Doświadczenie 2.6. p.3
Reakcja aldehydu mrówkowego… (próba Tollensa) – Doświadczenie 3.12
Otrzymywanie octanu etylu… – Doświadczenie 3.25
Badanie reakcji glukozy i frukt. z odczynnikiem Trommera – Doświadczenie 4.9
Reakcja charakterystyczna skrobi – Doświadczenie 4.16